Fiskereglar

Elveeierslaget sine regler for Nærøydalselva 2024

Vedtekne på årsmøte 2024

 1. Fiskaren må ha kjøpt laget sitt nummererte dagskort/vekekort som viser leigetida, og namn på valdet. Dette kortet er personleg, og kan ikkje lånast bort til andre. Fiskar som ikkje kan visa gyldig fiskekort, skal visast bort frå elva. Fiskaren skal uoppfordra visa legitimasjon ved kontroll.
 2. Elva er freda alle dager frå kl. 14.00 til 16.00. Fiskekortet er gyldig frå kl. 16.00 utskrivingsdagen, og fram til siste gyldige fiskedag kl. 14.00.
 3. Oppsynset har rett og plikt til å kontrollera at fiskarane fylgjer fiskereglane. Det same har alle fiskerettshavarar.
 4. Alt utstyr skal desinfiserast før fiske. Alle godkjent av grunneigar/utleigar kan desinfisera utstyr. Desinfiseringsattest skal utfyllast, og visast ved kontroll.
 5. Kvote laks:
  All hofisk av laks skal sleppast fri. Det er berre lov å ta opp 1 hannlaks pr. sesong pr. sesong pr. fiskar.
  Kvote aure:
  Det er berre lov å ta opp 1 stk aure uansett kjønn pr. sesong pr. fiskar. Minstemål 45 cm (1,2 kg) for å ikkje beskatte blenskjer og førstegangsgytande. Maksmål 60 cm (2,5 kg) for å sikre nok førstegangsgytande, som har god gytesuksess. Dette for å ta vare på, og opparbeide lakse- og aurestamma i elva. Fisken skal vera lett synleg under transport.
 6. Påbod om å ha med målband.
 7. Ved liten vannstand, mindre enn 6 på målestaven ved Bruhølen, er det berre flogefiske. I stryk der det er vanskeleg med flogefiske, kan det nyttast makk med enkel krok, maks nr. 4/0. I Makkholet og i fossen ved Kjeret, er det berre flogefiske. Ved lav vannstand er det fiskarens eige ansvar og plikt å følja med på dette. Ved å gå inn på NVE sin nettside og finne målestasjonen på Skjerping, og sjå på daglige oppdatering- sildre.nve.no. Fiskaren kan også kontakte utleigar eller fiskeoppsyn.
 8. Om natta, mellom kl. 22.00-kl.08.00, er det berre lovleg med flogefiske. Ved alt flogefiske skal det kun nyttast flogestong.
 9. Elveeigarlaget oppmodar alle fiskarar i mest mogeleg grad å setja ut all fisk som vert fanga.
 10. All fisk skal registrerast til utleigar eller oppsyn. Det skal takast skjellprøve av all avliva fisk. Skjella skal inn i ein skjellprøvekonvolutt som fiskaren får hjå utleigaren. Den skal vera underskreven og fullstendig utfylt av fiskaren.
 11. Det er ulovleg å fiska slik at det er sannsynleg at fisken kan krøkast. Krøkefri krok skal nyttast ved alt makkfiske.
 12. Fiskarane er plikta å ha med ei krokløysartang, slik at fisken ikkje vert skada når den skal setjast ut att. Ved makkfiske skal det berre nyttast krok/mottak som er inneklemt.
 13. Fiske skal vera bevegeleg, max 1 time på kvar fiskeplass. Totalt tal stenger i elva er avgrensa til 40 stk. Dei som fiskar bes ta hensyn til kvarandre, spesielt ved motfiske.
 14. Straffereaksjonar: Ved gjentekne eller alvorlege brot på fiskereglane, kan fiskaren verta bortvist frå elva for resten av sesongen, og eventuelt for fleire år frametter. Det er styret i elveeigarlaget som omgåande handsamar slike saker.
 15. Alle fiskarar har plikt til å rydde opp etter seg langs elva.

Fjordperla sine regler for Nærøydalselva 2024

Fiskeregler som lages av elveeierlaget skal respekteres og følges av alle fiskere.

Fiskesesongen

Fiskesesongen er fra 1. juli til 31. august.

Fisketider:

Det er tre fisketider i elven:
Kveld – kl 1600 til kl 2300
Natt – kl 2300 til kl 0630
Formiddag – kl 0630 til kl 1400
Fredning – kl 1400 til kl 1600

Fiskeredskap
Under visse forhold vil vi i perioder kunne sette ekstra ordinære begrensninger på utsyr som benyttes i de forskjellig sonen/hølene under fiske. Når dette skjer vil det bli annonsert på på forsiden til fjordperla.no.

Oppdeling

Elven deles opp i 9 soner. Se egen tabell for oppdeling. Hver gruppe kan rullere innenfor sine tildelte områder. Det kan aldri fiske mer enn tre personer samtidig innenfor hver sone.

Hvor mange kan fiske

Det lages tre grupper. Gruppe 1, 2 og 3.

 • Gruppe 1 består av 6 til 9 stk fiskere.
 • Gruppe 2 består av 6 til 9 stk fiskere.
 • Gruppe 3. I gruppe 3 kan grunneiere og Fjordperla med gjester fiske.

FP og betalende fiskere har førsteprioritet på fiske. Om det kommer betalende gjester, må grunneiere vike. Det vil også i gruppe 3 bli mulighet for allmenheten og kjøpe noen fiskekort. Elveeierlaget vil også få mulighet til å arrangere «laksens dag» og eventuelt andre arrangement som vil fremme laksefiske.

En gruppe kan leie enten en uke, eller tre dager. Blir kun solgt noen få dagskort i spesielle tilfeller. En stor gruppe kan leie gruppe 1 og gruppe 2 samtidig.

Organisering av elven

Det vil bli være en person fra Fjordperla tilgjengelig i Nærøydalen hele tiden i fiskesesongen. Ansvarlig person fra Fjordperla vil være ansvarlig for å informere alle nye fiskere om regler som gjelder i elven. Fjordperla vil også påse at de som fisker har kunnskap eller får kunnskap om fang og slipp. FP vil også påse at alle har desinfisert fiskeutstyr før fiske påbegynnes. Desinfisering stasjon er ved overnattingstedet. FP vil passe på at alle regler følges av de som leier. Overholdes bevisst ikke regelverket, skal det omgående rapporteres til oppsynet. Alle soner merkes med skilt.

Fiskerne må skrive fangstrapport og eventuelt ta skjellprøver. FP vil også være behjelpelig med at fangstrapport blir registrert og eventuelle skjellprøver tatt. FP vil også være ansvarlig for at søppelkasser er på plass og blir tømt ved behov. FP skal ha tett kontakt med oppsynet for status med elven.

Tilgjengelighet til elven

FP skal være ansvarlig for at det er mulig å fiske på alle gode fiskesteder i elven innenfor hvert område. FP vil i forkant av sesongen snakke med grunneiere å gå igjennom hvert område for godkjenning med rydding av trær, lage stier, gressklipping. Det skal være minst en gapahuk pr sone.

Fordeler med oppdeling

Det vil være folk langs hele elven som «passer på sine soner og områder». Forbipasserende turister etc. vil oppdages mye fortere og forhindres at de begynner å fiske med utstyr som ikke er desinfisert. Elven vil bli mer tilgjengelig for allmenheten. Vi unngår at det blir en «opphopning» av fiskere på samme sted.

Motfiske med Hemre og Gudvangen Camping

Ved motfiske gjelder i prinsippet deling i dyphullet. Fiskerne kan allikevel seg imellom avtale hvordan motfiske skal foregå uavhengig av vedtatte regler. I områder der det er motfiske og det er fiskere som vil fiske på begge sider foreslås følgende ordning:

Fisker på den ene siden fisker seg nedover. Fisker på motsatt side starter litt etter. Så starter motsatt side igjen. Det vil da bli et glidlåsfiske fra begge sider. Fiskeren kan da kaste så langt han rekker mot motsatt side. Fiskeredskapet til en fisker skal ikke krysse grensen til tilhørende soner/grenser til det vallet fiskeren fisker på. Dette gjelder øvre og nedre grenser på sonen/vallet.

Parkering:
I sone 1 kan dere parkere ved siden av bussholdeplassen til Gudvangen Camping retning Aurland. Gå direkte over jordet. Gå deretter langs kanten av jordet ned til gapahuken.

Kryssing av jorder med gress:
Respekter bondens ønske om å få mest mulig gress ut av jordet. Det er manko på gress for flere bonder. VIS HENSYN. Gå i allerede oppgåtte stier. Hvis det ikke er oppgåtte stier, gå langs kanten på jordet slik at gresset ikke blir tråkket ned.

Dyr:
Det vil finnes sau, villsau og kuer som vil være i de forskjellige soner. Respekter dyra og la de være i fred. Gå direkte til den plassen du vil fiske på. Dyra vil ikke bry seg om du oppfører deg normalt. Ikke spring mot dyra eller spring fra dyra. Gå normalt.